Privacy Policy

Cornille wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Cornille zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

  • duidelijkheid
  • doelbinding
  • opslagbeperking & gegevensminimalisatie
  • juistheid
  • confidentiality integrity availability, waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

  • contract uitvoeren
  • wettelijke bepaling
  • vitaal belang
  • algemeen belang
  • gerechtvaardigd belang

Doel en rechtmatigheid

Cornille zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Cornille alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, Cornille voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Cornille verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat Cornille u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Indien Cornille om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Cornille is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Cornille? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke
Cornille

Maatschappelijke zetel
Zuidstraat 6
B-8630 VEURNE
+32 (0)58 31 12 95 

Verantwoordelijke GDPR
Carmen Cornille – carmen@cornille.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit
GBA — Privacy Commissie

Contactgegevens
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
commission(at)privacycommission.be

Cornille is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Cornille de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Cornille is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij luisteren naar uw vragen
U kunt bij Cornille als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

inzage
rectificatie
wissen
beperking
overdraagbaarheid
bezwaar
profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

Cookies

Zie onze cookie policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Cornille, Zuidstraat 6, 8630 Veurne.
Per e-mail: stuur je vraag naar info@cornille.be..

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.