Algemene voorwaarden

Alle leveringen en verkopen van Cornille bvba zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, alsook alle meerwerken die volgen uit de initiële overeenkomst, tenzij anders bepaald.

 

Art. 1 Verkoopsovereenkomst

lid 1: Initiële offertes, gemaakt op basis van de door de Klant aangeleverde specificaties en maten, dienen slechts tot het verschaffen van een eerste schatting van de prijs. Cornille bvba is enkel gebonden door de offertes die gebaseerd zijn op de definitieve maten van de raamdecoratie of oppervlakten zoals opgemeten door haar medewerkers. Indien de Klant zelf maten doorgeeft zijn eventuele latere aanpassingen voor de rekening van de Klant indien de door hem opgegeven maten incorrect bleken te zijn.

lid 2: Wijzigingen in de specificaties na ondertekening van de offerte zullen een herberekening van de offerte tot gevolg hebben. Nietrecupereerbare kosten verbonden aan wijzigingen na het afsluiten van de overeenkomst zijn ten laste van de Klant. Deze kosten omvatten de annulatiekosten van bestelde materialen, kosten van reeds versneden, niet-recupereerbare materialen, ophangsystemen, voorbereidende werken en gepresteerde arbeidsuren. Deze kosten zullen door Cornille bvba aangetoond worden.

lid 3: Offertes blijven 2 maanden geldig. Na deze termijn kunnen prijsverhogingen van materialen en arbeidsuren doorgerekend worden aan de Klant.

lid 4: Ingeval de overeenkomst door toedoen van één van de partijen niet kan uitgevoerd worden, is de andere partij gerechtigd op een schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs. Niet-recupereerbare kosten zoals vermeld onder lid 2 zijn tevens ten laste van de Klant bij verbreking door zijn toedoen.

lid 5: De vermelde levertijden zijn louter indicatief; niet-nakoming van deze termijnen kan in geen geval de overeenkomst beëindigen of recht geven op schadevergoeding.

lid 6: In het geval een product niet langer leverbaar is, wordt de offerte aangepast aan het vervangende product, of vervalt de overeenkomst voor het gedeelte waarvoor dit product gebruikt wordt, zonder dat Art. 1 lid 4 van toepassing is. Het aanpassen naar een vervangend product en/of het vervallen van de overeenkomst voor het gedeelte waarvoor het niet leverbare product bestemd was hebben geen invloed op de producten voor andere gedeelten van het project.

lid 7: De klant erkent voldoende kennis te hebben gekregen van de technische voorschriften van het materiaal, voor de plaatsing van zonwering en voor de automatisering, welke ten allen tijde aan de leverancier kunnen opgevraagd worden. lid 8: Alle bijkomende werken, aanvullingen of meerwerken aan de initiële overeenkomst, worden aangerekend in regie, aan €57/u (incl. 21% btw) plus materiaalprijzen, behoudens andersluidende afspraken. Lid 9: Onze uitvoeringsprijzen zijn berekend voor plaatsing in zuivere en ledige lokalen, op effen, droge en plaatsklare ondergrond. Alle voorbereidingswerken om tot het beoogde eindresultaat te bekomen zullen wij uitvoeren in regie aan €57/u (incl. 21% btw) plus materiaalkost.

 

Art. 2 Schade bij plaatsing

lid1: Cornille bvba is niet gehouden onvermijdbare lichte schade, inherent aan de plaatsing, te vergoeden. Hieronder wordt verstaan: - loslaten van bepleistering bij boren - kleine scheuren in bepleistering bij boren - loslaten van gipsschilfers bij plaatsing op gipsplaten - schade veroorzaakt bij het verwijderen van bestaande ophangsystemen

lid 2: Andere schadegevallen moeten binnen 7 dagen schriftelijk aan Cornille bvba overgemaakt worden. Schadeclaims moeten steeds met originele aankoopdocumenten, offertes of andere documenten die de omvang van de schade bewijzen, gestaafd worden. Cornille bvba heeft steeds het recht advies in te winnen van een onafhankelijk expert over de omvang van de schade en kan tevens zelf een hersteller aanstellen om de schade op gelijkwaardige wijze te herstellen.

lid 3: Schadeclaims schorten de betalingsverplichting van de Klant in geen geval op.

 

Art. 3 Klachten & Garantie

lid 1: Cornille bvba biedt een garantie van 1 jaar op materialen en werkuren, uitgezonderd de beperkingen in lid 2,3 en 4.

lid 2: Door aanvaarding van deze voorwaarden bevestigt de Klant akte genomen te hebben van de onderhoudsvoorschriften zoals geafficheerd aan de producten in de toonzaal van Cornille bvba. Klachten op materialen die resulteren uit het niet-naleven van het onderhoudsvoorschrift van de producent zijn uitgesloten van deze garantievoorwaarden.

lid 3: Door verfbadverschillen kunnen er kleine kleurverschillen ontstaan tussen de oorspronkelijke stalen en de geleverde producten. Deze lichte kleurverschillen zijn uitgesloten van deze garantievoorwaarden.

lid 4: Bepaalde stoffen kunnen kleine verschillen in patroonhoogte en patroonverschuivingen vertonen, dewelke uitgesloten zijn van deze garantievoorwaarden.

lid 5: Door de verscheidenheid aan samenstellingen en weeftechnieken in de stoffen in onze collectie, kan de plooival tussen verschillende stoffen erg verschillen. Onze medewerkers kunnen u een niet-bindende inschatting geven van de soepelheid van de stoffen. Garanties over de plooival kunnen niet gegeven worden, de klant erkent dat deze buiten onze aansprakelijkheid valt.

lid 6: Klachten moeten steeds schriftelijk en binnen 7 dagen na levering of plaatsing gemeld worden, voorzien van een uitvoerige omschrijving. Indien geen protest is gevoerd binnen deze redelijke termijn, worden de materialen en/of werken onvoorwaardelijk aanvaard.

lid 7: Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant in geen geval op.

 

Art. 4: Betaling

lid 1: De Klant betaalt als volgt: 30% voorschot bij aanvaarding offerte Resterend saldo per geleverde schijf producten De facturen worden steeds contant betaald.

lid 2: Bij gebreke aan tijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaalbedrag, met een minimum van 100€, en een intrest van 12% op jaarbasis. Cornille bvba behoudt het recht voor alle leveringen en werken te staken, tot algehele betaling van vorige facturen, inclusief intresten en kosten.

 

Art. 5 Eigendom & Risico

lid 1: Cornille bvba behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de prijs heeft plaatsgevonden, inclusief intresten en kosten.

lid 2: Het risico van de goederen gaat reeds bij de levering over op de Klant, ook als de eigendom nog bij Cornille bvba rust (zie lid 1).

 

Art. 6 Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne bevoegd. Alle geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

Art. 7 verzending & levering

De verwerkingstijd bedraagt 1 tot 3 werkdagen.
De verzending duurt 2 tot 3 werkdagen.
Retourneren is mogelijk binnen de drie weken na levering, dit telt enkel indien de verpakking ongeopend is. Dit mag gecommuniceerd worden via mail naar carmen@cornille.be.